MAKALAH | PENDIDIKAN | AGAMA | APLIKASI HP | TIPS AND TRIK | CERITA | CONTOH | DOWNLOAD GRATIS

Contoh SK Pembagian Tugas


logo MIYAYASAN WAQAF RIFAIYAH

MADRASAH IBTIDAIYAH
AL ISLAM
                            
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Gang Rotan No. 27 Kelurahan Watesalit Batang 51216
email : mi_al_islam_watesalit@yahoo.co.id  (  0285-4495258
 

KEPUTUSAN KEPALA MI AL ISLAM WATESALIT BATANG
Nomor : 002/MI Al-Islam/VI/2010

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PEMBUATAN KURIKULUM MI AL-ISLAM
TAHUN 2010 / 2011

Menimbang      :    Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di MI Al-Islam Watesalit Batang perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat        :    1.  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
                               2.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
                               3.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
                               4.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 14 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
                               5.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Waqaf Rifa’iyah

MEMUTUSKAN
Menetapkan      : 

Pertama            :    Pembagian guru dalam pembuatan kurikulum tahun pelajaran 2010/2011 seperti tersebut pada lampiran 1 (satu) keputusan ini .
Kedua                :    Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada lampiran 1 (satu) keputusan ini.
Ketiga                :    Masing-masing guru melapor palaksanaan tugasnya secara tertulis.
Keempat            :    Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran  yang sesuai.
Kelima               :    Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Keenam             :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .


Ditetapakan di         : Batang
Pada Tanggal           : 20 Juli 2010

Kepala,M. Nur Faizin, S.Pd
NIP. -Lampiran Surat Keputusan Kepala MI AL ISLAM Watesalit
Nomor             : 002/MI Al-Islam/VII/2010
Tentang           : Pembagian Tugas Guru dalam Pembuatan Kurikulum
                          Tahun Pelajaran 2010 / 2011

No
Nama
Jabatan
Mata Pelajaran
Ket.
1.
M. Nur Faizin, S.Pd
Kepala Madrasah
Matematika

2.
Alfia Listiawati
Guru
Guru Kelas I

3.
Eni Yulichati, S.Pd.I
Guru
Guru Kelas II

4.
Misbakhur, A.Ma
197501302007011013
Guru
Guru Kelas III

5.
Ani Setyaningrum, S.Pd
Guru
Bahasa Inggris, Bahasa Jawa

6.
Siti Aisah, S.Ag
197210252007012023
Guru
Bahasa Indonesia, Qur’an Hadits, SBK

7.
Miftakhutin, S.Pd.I
197703242007102002
Guru
IPS, IPA,

8.
Tufhimah Sairil Ulum, S.Pd.I
Guru
Kerifa’iyahan, Bahasa Arab, Fiqih

9.
Suherman, S.Pd.I
Guru
Penjas Orkes, SKI

10.
Rohmutadi, A.Ma
197607152007011031
Guru
PKn, Akidah Akhlak,

11.
Akhmad Khaerudin
Guru
TIK


Ditetapakan di         : Batang
Pada Tanggal           : 20 Juli 2010

Kepala,M. Nur Faizin, S.Pd
NIP. -

Silahkan dibagikan keteman Via


Artikel Terkait :

0 Kommentare on Contoh SK Pembagian Tugas :

Silahkan berkomentar yang baik dan Jangan Spam !

Google+ Followers

Pengikut


Google+